Cochabamba-670310.jpg

Auf nach Cochabamba!
Tagungsort des Alternativgipfels