keiko_fujimori.jpg

Keiko Fujimori auf einer Wahlkampfveranstaltung
Keiko Fujimori auf einer Wahlkampfveranstaltung